Członkowie Krakowskiej Organizacji Turystycznej uczestniczą w pracach związanych z opracowaniem dokumentów strategicznych Gminy Kraków (np. wieloletni plan współpracy pomiędzy Gminą Kraków a organizacjami pozarządowymi) oraz działają w licznych gremiach powołanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wpływają na podniesienie jakości produktów turystycznych i usług świadczonych w turystyce.

 • Uczestnictwo w pracach  komisji egzaminacyjnych powoływanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
 • Uczestnictwo w pracach komisji konkursowych, powołanych przez Prezydenta Miasta Krakowa , m.in. konkurs na najciekawsze imprezy integracyjno-motywacyjne w Krakowie i Małopolsce;
 • Udział w Akcji Rekomendacji Krakowskich Restauracji;
 • Udział w pracach komisji oceniającej, powołanej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w zakresie kategoryzacji obiektów hotelarskich;
 • Wydawanie publikacji branżowych

Jesteśmy członkami-założycielami:

 • Polskiej Izby Hotelarskiej;
 • Małopolskiej Izby Hotelarzy „Gremium”;
 • Stowarzyszenia „Kraków – Galicja”;
 • Fundacji „Bezpieczny Kraków”;
 • Portalu „Sztuka Polska”;
 • Internetowej platformy „Telewizja Turystyczna”