Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej dla Krakowskiej Organizacji Turystycznej w ramach działania RPO WM,  1 Oś priorytetowa Gospodarka wiedzy,  Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje zostało zakończone. Wyłonionym wykonawcą usługi jest Uniwersytet Jagielloński.

 


 

 

Skan_001
Skan_002Skan_003